Vancouver Japanese Gardeners AssociationMembers


Arai, Hideki
Arai Gardening
Ashizawa, Tsutomu
Ashy's Japan Landscaping
Awazu, Mitsutoshi
Fukuda, Yoshihiro
Neos Business Service Inc.
Hara, Shuzo
Hara Garden Service
Harada, Shoichi
Harasho Gardening Service
Harada, Yoshizo
Northwest Gardening Service Ltd.
Hayashi, Eizo
Hayashi, Yoshinobu
Doubletree Gardening Service
Imashimizu, Fumihiko
Imashi Landscape Design
Inaoka, Yusuke
Greenline Landscaping Ltd.
Inaoka, Raymond
Greenline Landscaping Ltd.
Izawa, Toshiyuki
Bacabon Landscaping Ltd.
Johnson Aaron
Northwest Gardening Service Ltd.
Kaneda, Morio
Kaneda Gardening Services
Kato, Yasuhiko
Earth Sculptors Inc.
Kamisato, Hiroshi
Hugh's Gardening
Kamoshita, Hironori
Kamo Spaceworks Ltd.
Kanada, Rikiya
Crusin Landscaping Ltd.
Kaneko, Fumihisa
Kane Landscaping
Kimoto, Norifumi
Bonsai Papap
Morimoto, Hiroyuki
Yuki Landscaping Ltd.
Murakami, Toshihik
Canagreen Gardening Service
Nishi, Hiroshi
M.Nishi Gardening Service
Nishibata, Thimothy
Nishi Gardenscape Inc.
Nishijima, Naoyasu
Anzai Nursery & Garden Maintenance
Ochi, Mitsuhiko
Okabe, Shinpei
Okada, Shinpei
Okada Earthscape Corporation
Okusa, Hirokazu
Sakai, Kengo
Sakai Landscape & Design
Saruya, Akio
Sawada, Shikyo
Sapporo Gardening Service
Shimizu, Gentaro
Shirahama, Tsutomu
Whitebeach Garden Service Ltd.
Sueyoshi, Shinichi
Yoshi Landscaping
Tada, Tsutomu
Greenscape Lawn Service
Takahara, Kazuo
Springwood Landscaping
Takahashi, Takahiro
Takanada Landscape
Tamura, Akira
Tanami, Shoji
Tsuji Matsuo
Ueno, Yoshio
Ernie’s Garden Service
Usuda, Osami
Kyoto Garden Landscaping
Usuda, Kenji
Kyoto Garden Landscaping
Wakino Kumpei
Kunon Landscape and Design


VANCOUVER JAPANESE GARDENERS ASSOCIATION
Phone: (604) 439-0348
Email: vancouvervjga@gmail.com